Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het
aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Artikel 7
Kosten in geval van herroeping Artikel 8 – Uitsluiting
herroepingsrecht Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 Conformiteit en garantie Artikel
11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 –
Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 Klachtenregeling Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan
onder:

 

1.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument
gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees
alles over
bedenktijd
.

2.  Consument: de natuurlijke persoon die niet
handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand
aangaat met de ondernemer;

3.  Dag: kalenderdag;

4.  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand
met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de
leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.  Duurzame gegevensdrager:
elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie
die aan hem persoonlijk is gericht,
op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde
reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt.

6.  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de
consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.  Modelformulier: het modelformulier voor
herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan
invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8.  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die
producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9.  Overeenkomst op afstand: een
overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd
systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand;

10.  
Techniek voor communicatie op afstand:
middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,
zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen.

11.   Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

 

The Party Bear
Nieuwstraat 99


3201EE Nissewaard
Nederland

 

T

E
partybear@highplus.nl

KVK 59804777

BTW nummer

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

1.  Deze
algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen
ondernemer en consument.

2.  Voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te
zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden.

3.  Indien de
overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van
deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze
dat deze door de consument op een eenvoudige
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.  Voor het
geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem
het meest gunstig is.

5.  Indien één
of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of
vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het
overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld
vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke
zoveel mogelijk benaderd.

6.  Situaties die niet in deze algemene
voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
beoordeeld ‘naar de geest’
van deze algemene voorwaarden.

7.  Onduidelijkheden
over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden,
dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel
4 Het aanbod

1.  Indien een aanbod een beperkte
geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het
aanbod vermeld.

2.  Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.  Het aanbod
bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.  Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod
zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.  Afbeeldingen
bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen
met de echte kleuren van de producten.

6.  Elk aanbod
bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk
is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het
aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de
eventuele kosten van verzending;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke
handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn
van het herroepingsrecht;

de
wijze van betaling,
aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de
termijn voor aanvaarding van het aanbod,
dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs
garandeert;

de hoogte van het tarief voor
communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor
communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het
reguliere basistarief voor het


gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de
totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te
raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor
het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst
verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast
het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de
ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze
gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 De overeenkomst

1.  De
overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
daarbij gestelde voorwaarden.

2.  Indien de
consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de
ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.  Indien de
overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de
consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.  De
ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die
feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.  De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument
de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument
met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de
wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel
een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties
en bestaande service na aankoop;

de in artikel 4 lid 3 van deze
voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de
consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

de vereisten voor opzegging van de
overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
onbepaalde duur is.

6.  In geval van een duurtransactie is de bepaling
in het vorige lid slechts
van toepassing op de eerste levering.

7.  Iedere
overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende
beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 Herroepingsrecht

 

Bij levering
van producten:

 

1.  Bij de
aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in
op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de
consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.  Tijdens de
bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien
hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
geleverde toebehoren en indien
redelijkerwijze mogelijk in de originele staat
en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door
de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.  Wanneer de
consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit
binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de
ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het
modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per
e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van
zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te
sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn
teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4.  Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen


maken van zijn
herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden,
is de koop een feit.

 

Bij levering van diensten:

 

1.  Bij
levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de
dag van het aangaan van de overeenkomst.

2.  Om gebruik
te maken van zijn herroepingsrecht,
zal de consument zich richten
naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of
uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 Kosten in
geval van herroeping

1.  Indien de
consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten
van terugzending voor zijn rekening.

2.  Indien de
consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij
is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de
webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument
is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere
betaalmethode.

3.  Bij
beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf
is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het
product.

4.  De
consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het
product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie
over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten
van de koopovereenkomst.

Artikel
8 Uitsluiting herroepingsrecht

1.  De
ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten
zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt
slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor
het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk
voor producten:

die door de ondernemer tot stand
zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument; die duidelijk
persoonlijk van aard zijn;

die door hun aard niet kunnen
worden teruggezonden; die snel kunnen bederven of verouderen;

waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

voor losse kranten en tijdschriften;

voor audio- en video-opnamen en
computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken; voor
hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3.  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk
voor diensten:

betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde
datum of tijdens een bepaalde
periode;

waarvan de levering met
uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is
verstreken;

betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 De prijs

1.  Gedurende
de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
van veranderingen in btw-tarieven.

2.  In afwijking van het vorige lid kan de
ondernemer producten of diensten
waarvan de prijzen gebonden
zijn aan schommelingen op de
financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele
prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.  Prijsverhogingen
binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.  Prijsverhogingen
vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument de bevoegdheid heeft
de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging
ingaat.

5.  De in het aanbod
van producten of diensten genoemde
prijzen zijn inclusief btw.


6.  Alle
prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van
druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve
prijs te leveren.

Artikel
10 Conformiteit en garantie

1.  De
ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product
geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur
verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten
en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover
de ondernemer kan doen gelden.

3.  Eventuele
gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na ontdekking
van het gebrek aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.

4.  De
garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke
geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor
eventuele adviezen ten aanzien
van het gebruik of de toepassing van de producten.

5.  De garantie geldt niet indien:

de consument de geleverde
producten zelf heeft gerepareerd en/of
bewerkt of door derden heeft laten
repareren en/of bewerken;

de geleverde producten aan
abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden
behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de
verpakking behandeld zijn;

de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid
heeft gesteld of zal
stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel
11 Levering en uitvoering

1.  De
ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.  Als plaats van levering
geldt het adres dat de consument aan het bedrijf
kenbaar heeft gemaakt.

3.  Met
inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het
bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30
dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht
om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op
een schadevergoeding.

4.  Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde
termijnen kan de consument geen rechten
ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op
schadevergoeding.

5.  In geval
van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag
dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14
dagen na ontbinding, terugbetalen.

6.  Indien
levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze
worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende
artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een
eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7.  Het risico
van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot
het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

Artikel
12 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Opzegging

 

1.  De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan
en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming
van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste
één maand.

2.  De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde
tijd is aangegaan
en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het
einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten
hoogste één maand.

3.  De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:


te allen tijde opzeggen
en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde
wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde
opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging

 

1.  Een
overeenkomst die voor bepaalde tijd
is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden
verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

2.  In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en
weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur
van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen
het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste
één maand.

3.  Een
overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde
duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een
opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie
maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan
eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

4.  Een
overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van
dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de
proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur

 

1.  Als een
overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar
de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste
een maand opzeggen,
tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 Betaling

1.  Voor zover
niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de
bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot
het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de
bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.  De
consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3.  In geval
van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke
kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 Klachtenregeling

1.  De
ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.  Klachten
over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd.

3.  Bij de
ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.

4.  Indien de
klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.  Bij
klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.
Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees
ODR platform (
http://ec.europa.eu/odr). Webwinkel is momenteel niet aangesloten bij een keurmerk met
geschillencommissie.

6.  Een klacht
schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij
de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.  Indien een
klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar
keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 Geschillen

1.  Op
overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.


2.  Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

  • Geen garantie op ballonnen na afhalen/leveren.
  • Na ontvangst/levering aansprakelijkheid voor schade is voor opdrachtgever.
  • Geen recht op retour voor ballondecoraties.
  • Standaarden van pilaren/bogen blijven eigendom van Party Bear en dienen binnen 10 dagen na levering weer ingeleverd te zijn.
  • Bij beschadiging/verlies zijn de kosten voor rekening van de opdrachtgever.